Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Defenities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Engeltjes & Draken: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

  1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Engeltjes & Draken en de klant waarop Engeltjes & Draken deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Engeltjes & Draken, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

OVER DE PRODUCTEN

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Engeltjes & Draken in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat. Al onze genoemde productprijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

OVER HET RETOURNEREN

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons schriftelijk per post, fax of e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Engeltjes & Draken over de staat van de produkten, wordt binnen 5 werkdagen het geld van de koper teruggestort.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

OVER DE BESTELLING

Engeltjes & Draken levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Engeltjes & Draken zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

OVER DE LEVERING

Engeltjes & Draken doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Indien Engeltjes & Draken een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan een week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van de termijn dient de klant Engeltjes & Draken schriftelijk in gebreke te stellen.
De bestellingen worden verstuurd met Post.nl. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.

OVER DE GARANTIE

Engeltjes & Draken garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Engeltjes & Draken op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, gratis worden vervangen.
U heeft geen garantie op slijtage, beschadigingen, breukschade en opzettelijke toebrengen van schade aan uw artikel. Ritsen vallen buiten de garantie tenzij anders is aangegeven per product.
Garantie geldt alleen voor product- en of op fabricage fouten. Slijtage, schade of oneigenlijk gebruik zijn uitgesloten van garantie. Dit beoordeelt de fabrikant van het artikel.
Het gebruik van muurstickers is op eigen risico. Engeltjes & Draken is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt aan de ondergrond door het gebruik van muurstickers.

Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Engeltjes & Draken eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen. Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Engeltjes & Draken overgenomen. Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. De maximale verzendkosten die Engeltjes & Draken eventueel vergoedt is € 6,75 (basis pakketprijs Postnl). Indien er extra verzendkosten voor het retourneren worden gemaakt doordat de klant dit aangetekend verzendt, komen de extra gemaakte verzendkosten voor rekening van de klant. In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 7 dagen na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Engeltjes & Draken of het artikel vervangen wordt. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Engeltjes & Draken is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer. Engeltjes en Draken is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Engeltjes & Draken geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Engeltjes & Draken. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Engeltjes & Draken.

OVER HET VERSTUREN

Engeltjes & Draken draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant of derden in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Engeltjes & Draken gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

OVER TERUGBETALINGEN

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Engeltjes & Draken gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

OVER PRIVACY

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Engeltjes & Draken. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Engeltjes & Draken verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt. Overige bepalingen: Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Engeltjes & Draken geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich akkoord met bovenstaande.